Aydınlatma Metni

AKSİYON BİLİŞİM İLETİŞİM ÖZEL EĞİTİM VE MİMARLIK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ZİYARETÇİLERİMİZE İLİŞKİN İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

 

AKSİYON BİLİŞİM İLETİŞİM ÖZEL EĞİTİM VE MİMARLIK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Şirket) yürüttüğü faaliyetler kapsamında işlediği kişisel verilerinizi korumak için, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler; işlenen kişisel veri kategorilerini, kişisel verilerin işlenmesinin hukuki sebeplerini, üçüncü kişilere aktarımı yapılan verileri ve bu aktarımın amacı ile KVKK kapsamında yer alan haklarına ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

 

1) VERİ SORUMLUSU : AKSİYON BİLİŞİM İLETİŞİM ÖZEL EĞİTİM VE MİMARLIK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İNTERNET ADRESİ : www.aksiyonbilisim.com
TELEFON NO : 0282 654 23 93
E-POSTA ADRESİ : aksiyon@aksiyonbilisim.com
ADRES : Şeyh Sinan Mah. Hacı Salih Sk. No:8 Çorlu/TEKİRDAĞ

 

2) KİŞİSEL VERİ VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Kişisel veri; Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu bilgiler, belirli bir kimsenin adı-soyadı, telefonu, e-posta adresi, doğum tarihi, T.C kimlik numarası, adresi gibi bilgiler olup kişiyi belirlenebilir kılma özelliğine sahip olmaları nedeniyle KVKK tarafından kişisel veri olarak tanımlanmaktadır. Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatıyla KVKK’nın 5. ve 6.maddelerine uygun olarak aşağıda yer alan amaçlarla ve kapsamda işlenmektedir:

 

 • Ürün veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve/veya icrası amacıyla,

 

 • Hizmet standartlarımızı yükseltmek ve geliştirmek amacıyla,

 

 • Ticari iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla,

 

 • Pazarlama süreçlerinin planlanması veya icrası amacıyla,

 

 • Şirketimizin taraf olduğu sözleşmelerin eksiksiz ifası ve bu sözleşmelerde karşı tarafların sözleşmeleri eksiksiz ifa ettiklerinin kontrolü amacıyla,

 

 • Şirketimizle ile ticari ilişki içerisinde olan gerçek/tüzel kişilerin hukuki güvenliğinin sağlanması amacıyla,

 

 • Mevzuattaki kanunlar uyarınca, şirketimiz tarafından düzenlenmesi gereken ticari defterleri, faturaları, banka çek ve bordroları düzenleyebilmek ve yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi amacıyla,

 

 • Şirketimizin ticari satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla,

 

 • Bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar üzerine.

 

3) KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 

İşlediğimiz kişisel veriler yukarıdaki amaçlar çerçevesinde, ancak ilgili kişinin açık rızası ile KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri dikkate alınarak aktarılabilmektedir. Bunlar:

 

 • Ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla, iş ortaklarımıza,

 

 • Kanunlarda öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla başta ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,

 

 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına,

 

 • Şirketimizin kullandığı işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımın yapılabilmesi amacıyla yurtiçi ve/veya yurtdışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine,

 

 • Bulut servis hizmeti aldığımız, bulut teknolojisi hizmeti veren yurtiçi ve yurtdışında kurulu teknoloji şirketlerine,

 

 • Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde şirketin iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişilerine aktarılabilmektedir.

 

İlgili kişinin açık rızası olmaksızın aşağıda belirtilen hallerde işleme amacımızla bağlantılı olarak kanuna uygun bir şekilde kişisel verileriniz aktarılabilir.

 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 

 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

 

4) KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel verileriniz, veri işleme yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişiler tarafından, beyan, başvuru formları, internet sitemiz üzerinden doldurulan formlar, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da kanunda öngörülen kişisel veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır. Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin hizmetlerini yürütebilmesi, ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir.

 

5) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRESİ

 

İş bu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni”nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK madde 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işleme için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri sona erdikten sonra, kişisel verileriniz şirketimiz tarafından silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

 

6) İLGİLİ KİŞİNİN KVKK KAPSAMINDAKİ HAKLARI

 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, KVKK ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerinin uygulanması amacıyla şirketimiz bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptirler:

 

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı veya aktarılacağı üçüncü kişileri, alıcıları ve alıcı kategorilerini öğrenme,

 

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ya da söz konusu işleme faaliyetinin durdurulmasını ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

7) VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

 

İlgili kişiler bu haklara ilişkin taleplerini, başvuru formunu doldurarak şirketimizin Şeyhsinan Mahallesi Hacı Salih Sokak No:8/A Çorlu/Tekirdağ  adresine noter yoluyla çekilecek ihtarname, aksiyon@aksiyonbilisim.com mail adresine veya kimlik ibrazıyla şirketimize yapılacak şahsen başvurular ile iletebilirler. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kurul tarafından, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenmiş olan tarifedeki ücret esas alınabilecektir.

 

İletişim

Aşağıda bulunan iletişim bilgileri ile bize doğrudan ulaşabilir yada iletişim formunu doldurarak bize mesaj bırakabilirsin. - Adres: Şeyh Sinan, Mah. /A, Hacı Salih Sk. No:8, 59860 Çorlu / Tekirdağ
  captcha